var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
大米检测

大米检测

实施食品生产许可证管理的大米产品包括所有以稻谷为原料加工制作的大米。大米申证单元为1个,即大米。我司提供大米检测,大米生产许可证(SC)审查发证、出厂检验和监督检验。

大米 检测介绍

实施食品生产许可证管理的大米产品包括所有以稻谷为原料加工制作的大米。大米申证单元为1个,即大米。我司提供大米检测,大米生产许可证(SC)审查发证、出厂检验和监督检验。

1、大米发证检验:生产许可证现场审核完成前会现场取样,送到指定的检验机构按申证产品的执行标准检验,这个过程叫发证检验,通常也叫法检。现在新的食品生产许可管理办法实施后,在申请前自行或委托外部实验室检验,审核过程中出示合格的检验报告即可,不再现场取样检测。
2、大米出厂检验: 出厂检验,每个单元(小麦粉为一个单元)每年需要做2次出厂检验,出厂检验需要委托有CMA资质的检测机构完成,可自愿自主选择检测机构。

大米 检测项目

序号 检验项目 发证 监督 出厂 备注
1 加工精度  √  
2 不完善粒  √    
3 最大限度杂质 总量  
4 糠粉  
5 矿物质  
6 带壳稗粒  
7 稻谷粒  
8 碎米 总量    
9 碎米 小碎米    
10 水分   
11 色泽、气味、口味  
12 黄粒米    
13 汞(以Hg计) *  
14 铅(Pb) *  
15 无机砷(以As计) *  
16 六六六 *  
17 滴滴涕  *  
18 黄曲霉毒素B1 *  
19 标签    

大米 送检要求

检测范围 大米

检测项目 见上表

样品要求 500g

检测周期 7-10个工作日

大米检测 服务优势

作为拥有严格质量管控体系,确保检测报告的科学性和权威性的第三方检测机构——我司,为全国范围内的用户便捷的服务,满足市场日益增加的检测需求。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }