var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
烟酰胺检测

烟酰胺检测

烟酰胺,又称尼克酰胺,是烟酸的酰胺化合物。为白色的结晶性粉末;无臭或几乎无臭,味苦;略有引湿性。在水或乙醇中易溶,在甘油中溶解。我司开展烟酰胺检测,具备CMA、CNAS资质。
检测介绍
烟酰胺(nicotinamide;niacinamide),又称尼克酰胺,是烟酸的酰胺化合物。为白色的结晶性粉末;无臭或几乎无臭,味苦;略有引湿性。在水或乙醇中易溶,在甘油中溶解。我司开展烟酰胺检测服务,具备CMA、CNAS资质认证。
检测范围
烟酰胺类药物,还应用于食品、药品、化妆品、饲料等领域。
检测标准
GB 7301-2017 饲料添加剂 烟酰胺
GB 5009.89-2016 食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定
GB/T 29664-2013 化妆品中维生素B3(烟酸、烟酰胺)的测定 高效液相色谱法和高效液相色谱串联质谱法
GB/T 26442-2010 饲料添加剂 亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌
GB 5413.15-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中烟酸和烟酰胺的测定
GB/T 5009.197-2003 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定
GB/T 7301-2002 饲料添加剂 烟酰胺
GB/T 5413.15-1997 婴幼儿配方食品和乳粉 烟酸和烟酰胺的测定
DB37/T 2140-2012 预混合饲料中维生素B1、B2、B6和烟酰胺的同步测定 高效液相色谱法
NY/T 2130-2012 饲料中烟酰胺的测定.高效液相色谱法

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }