var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
长度仪器校准

长度仪器校准

长度仪器校准实验室建有量块、平直度、粗糙度、光学仪器、测绘仪器、通用量具、精密测量、三坐标测量机、圆度仪、验光标准器组等公用计量标准。
体彩31选7的服务 专项服务 长度仪器校准

长度仪器校准 长度仪器校准简介

长度仪器校准实验室负责几何量计量器具的校准和产品尺寸的测量。应用于机械产品,汽车制造,建筑与工程,电子电气等领域。已建立测微量具检定装置、指示表检定装置、三等量块标准装置、角度尺检定装置等计量标准,配有万能工具显微镜、测长仪等标准设备。

长度仪器校准 长度仪器校准范围

线纹 钢直尺、卷尺、工具显微镜、读数显微镜、影像测量仪。
长度和端度 量块、千分尺、卡尺、指示表。
角度 角度块、角度尺、水平仪。
万能量具 高度规、测高仪、百分(千分)表、数显指示表、卡规、百分表卡规、带表卡规、游标(数显)卡尺、深度游标(数显)卡尺、高度游标(数显)卡尺、带表卡尺、游标测齿卡尺、测厚规、外径(内径)千分尺、公法线千分尺、螺纹千分尺、深度千分尺、内测(内径)千分尺、三爪内径千分尺等。
表面粗糙度 表面粗糙度样块、刻线样板、粗糙度(轮廓)仪等。
测量仪器 直角尺检定仪、塞规、环规、光滑极限量规、分度头、准直仪、水平仪检定器、水平仪零位检定器、测高仪(二次元)、比较仪、扭簧比较仪、坐标测量机等。

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }