var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
水煤浆检测

水煤浆检测

水煤浆作为—种代油燃料可以代替重油和原油用于锅炉和各种窑炉燃烧。我司可开展水煤浆检测服务,检测报告具有CMA资质。

水煤浆检测 检测介绍

水煤浆是由大约65%的煤、34%的水和1%的添加剂通过物理加工得到的一种低污染、高效率、可管道输送的代油煤基流体燃料。它是把灰分很低而挥发分高的煤,研磨成微细的煤粉,按一定的比例(煤约70%、水约30%)加入0.5%~1.0%的分散剂(保证其流动性)和0.02%~0.1%的稳定剂配制而成的。水煤浆可以像燃料油一样运输、贮存和燃烧。水煤浆作为—种代油燃料可以代替重油和原油用于锅炉和各种窑炉燃烧。我司可开展水煤浆检测服务,检测报告具有CMA资质。

水煤浆检测 检测项目

浓度、筛分、表观粘度、稳定性、密度、pH值

水煤浆检测 检测标准

水煤浆试验方法第1部分:采样GB/T18856.1-2008
水煤浆试验方法第2部分:浓度测定GB/T18856.2-2008
水煤浆试验方法第3部分:筛分试验GB/T 18856.3-2008
水煤浆试验方法第4部分:表观粘度测定GB/T18856.4-2008
水煤浆试验方法第5部分:稳定性测定GB/T 18856.5-2008
水煤浆试验方法第6部分:密度测定GB/T 18856.6-2008
水煤浆试验方法第7部分: pH值测定GB/T 18856.7-2008

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }