var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
陶瓷颜料检测

陶瓷颜料检测

陶瓷颜料是在陶瓷上使用的颜料的通称,包括釉上、釉下以及釉料和坯体着色的颜料。我司陶瓷颜料检测服务,具备CMA资质认证。
体彩31选7的服务 石油化工 陶瓷颜料检测

陶瓷颜料检测 检测介绍

陶瓷颜料是在陶瓷上使用的颜料的通称,包括釉上、釉下以及釉料和坯体着色的颜料。陶瓷颜料为无机盐,即金属化合物其颜色的形成,主要是由于其组成中含有可着色的金属元素。陶瓷颜料按使用条件,又有高温与低温颜料之分,高温颜料是指使用温度为1000~1500℃时,其发色稳定,多为釉用和坯用;低温颜料是指使用温度为700~850℃时,其呈色稳定,为釉上使用,多用于网印贴花纸及艺术瓷彩绘,其色彩种类比高温颜料稍多。我司陶瓷颜料检测服务,具备CMA资质认证。

陶瓷颜料检测 检测项目

三氧化二硼、二氧化硅、氧化钙、氧化镁、二氧化锡、氧化铅、三氧化二铝、氧化锌、氧化锰、三氧化二铁、二氧化钛、氧化铜、三氧化二铬、三氧化二硼、氧化钾、氧化钠等

陶瓷颜料检测 检测标准

QB/T 2455-2022  陶瓷颜料
QB/T1967.1-2017红色类陶瓷颜料化学分析方法
QB/T1967.2-2017黄色类陶瓷颜料化学分析方法
QB/T1967.3-2017白色类陶瓷颜料化学分析方法
QB/T1967.4-2017蓝色类陶瓷颜料化学分析方法
QB/T1967.5-2017黑色类陶瓷颜料化学分析方法

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }