var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
初始污染菌检测

初始污染菌检测

初始污染菌指的非规定灭菌制品及原材料、辅料及成品在灭菌前受到微生物污染程度的一种检查方法,我司开展医疗器械初始污染菌检测服务,检测报告具有CMA资质。
体彩31选7的服务 专项服务 初始污染菌检测

初始污染菌 检测介绍

初始污染菌指的非规定灭菌制品及原材料、辅料及成品在灭菌前受到微生物污染程度的一种检查方法,包括的染菌量及控制菌的检查,也就是通常的菌落计数、大肠菌群及致病菌检查。初始污染菌一般指待灭菌产品上存活的微生物,它与灭菌验证工艺有关联。产品灭菌前是初始污染菌,初包装上的细菌也叫初始污染菌,用于判断产品受细菌污染的程度,目的是为了确定灭菌参数。初始污染菌通常指的是最初的物料、包材的微生物限度。我司开展医疗器械初始污染菌检测服务,检测报告具有CMA资质。

初始污染菌 检测目的

初始污染菌检测是为了证明产品灭菌之前的微生物水平在“灭菌工艺确认时定义的初始污染菌的范围内”,这样采用经确认过的灭菌工艺参数能保证灭菌后产品达到无菌水平。
测定初始污染菌可用来判明检品细菌污染的程度,以及生产单位所用的原料、工具设备、工艺流程、生产人员的卫生状况,是对检品进行卫生学评价的综合依据。

初始污染菌 检测标准

2010版《中华人民共和国药典第二部》附录XIJ微生物限度检查法
GB/T19973.1-2005医疗器械的灭菌 微生物学方法-第一部分产品中微生物数量的估计
ISO 11737-1-2018医疗器械的灭菌 微生物方法 第一部分:产品上微生物总数的估计
GB 15980-2009一次性使用医疗用品卫生标准

初始污染菌 服务优势

我司是第三方检测机构,具有微生物检测CMA、CNAS资质,配备专业微生物检测实验室,具有生物安全等级2级(P2)实验室,可开展医疗器械微生物检测服务。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }