var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
儿童玩具检测

儿童玩具检测

儿童玩具检测也为企业向消费者提供安全证明,提振消费信心。我司开展儿童玩具检测服务,检测报告具有CMA和CNAS资质。
体彩31选7的服务 轻工产品 儿童玩具检测

儿童玩具 检测介绍

儿童玩具在孩子成长过程扮演重要的角色,是重要的儿童消费品,由于儿童皮肤的敏感性及防范意识缺乏,使用玩具容易收到意外伤害,劣质玩具也对儿童身体健康造成严重威胁,因此,儿童玩具检测尤为重要,儿童玩具检测也为企业向消费者提供安全证明,提振消费信心。我司开展儿童玩具检测服务,检测报告具有CMA和CNAS资质。

儿童玩具 检测类别

水上玩具、电玩具、声响玩具、功能性玩具、活动玩具、化学玩具、嗅觉板游戏玩具、味觉游戏玩具、弹射玩具、仿制防护玩具、玩具自行车、玩具汽车、玩具滑板、玩具化妆品、塑料玩具、木制玩具、陶瓷玩具、绒毛玩具、布制玩具等。

儿童玩具 检测项目

可溶性重金属含量测试(铅Pb、镉Cd、铬Cr、砷As、钡Ba、汞Hg、硒Se、锑Sb等)、物理和机械性测试、易燃性测试、化学性能测试(邻苯二甲酸酯类含量、双酚A、甲醛、塑化剂、偶氮、有机锡化合物、阻燃剂、N-亚硝基胺、总铅、总铬等)

儿童玩具 检测标准

中国:中华人民共和国国家标准(GB 6675)
国际:国际玩具安全标准(ISO 8124)
欧盟:玩具安全标准(EN71)、电动玩具的安全标准(EN62115)、电磁兼容(EMC)、REACH法规
美国:消费品安全委员会(CPSC)、美国测试和材料协会(ASTM F963)、美国食品和药管理局(FDA)
加拿大:加拿大危险品(玩具)条例
英国:英国标准协会(BS EN71)
德国:德国标准协会(DIN EN71)、德国食品及日用品法(LFGB)
法国:法国标准协会(NF EN71)
澳大利亚:澳大利亚标准协会(AS/NZA ISO 8124)
日本:日本玩具安全标准(ST2002)


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }