var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
塑料瓶密封性检测

塑料瓶密封性检测

我司可开展塑料瓶密封性检测服务,为饮料塑料瓶、食品塑料瓶、酱菜塑料瓶等提供专业的密封性测试服务。
体彩31选7的服务 轻工产品 塑料瓶密封性检测

塑料瓶密封性 检测介绍

如今,塑料瓶在食品、饮料、啤酒等领域中的应用越来越多,塑料可乐瓶、果汁饮料瓶、啤酒瓶等塑料瓶包装在生活中随处可见。随着其广泛的应用对其各项质量控制要求也越加规范,因为其旋紧力与密封性能关系到内容物的保存质量和时间,所以在各质量控制指标中密封性能与瓶盖扭矩力成为各塑料瓶生产与使用企业普遍关注的问题。
我司可开展塑料瓶密封性检测服务,为饮料塑料瓶、食品塑料瓶、酱菜塑料瓶等提供专业的密封性测试服务。

塑料瓶密封性 检测范围

饮料塑料瓶、食品塑料瓶、酱菜塑料瓶、蜂蜜塑料瓶、干果塑料瓶、食用油塑料瓶、农兽药塑料瓶、聚酯塑料瓶、聚乙烯塑料瓶、聚丙烯塑料瓶、吹塑塑料瓶、挤吹塑料瓶、注塑成型塑料瓶等。

塑料瓶密封性 检测标准

DB35/T 1900-2020 碳酸饮料塑料瓶耐内压力和膨胀率试验方法
ASTM D2911/D2911M-2016 塑料瓶尺寸和公差的标准规格
ISO 12418-2-2012 塑料.用过的聚乙烯对苯二酸酯(PET)塑料瓶回收.第2部分:试验样本预制和特性测定
ASTM D2911-2010 塑料瓶的尺寸和公差的标准规范
DB65/T 2831-2007 塑料瓶(桶)坯
SNI 06-0939-2006 高密度聚乙烯(HPDE)制塑料瓶
DIN 55441-2-1998 包装试验 撞击试验 第2部分:塑料瓶的自由落体试验
ASTM D2741-1995(2005) 聚乙烯塑料瓶对烟灰存积敏感性的标准试验方法
ANSI/ASTM D2911-1994 塑料瓶尺寸公差规范
ASTM D2911-1994(2005) 塑料瓶的尺寸和公差标准规范
SNI 19-2946-1992 药品、食品与化妆品用塑料瓶
YY 0057-1991 固体药用聚烯塑料瓶
CNS 2445-1990 聚乙烯塑料瓶检验法
CNS 2444-1990 聚乙烯塑料瓶


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }