var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
土壤污染检测

土壤污染检测

我司可开展土壤污染检测服务,为田间土壤、种植土壤、花卉土壤等提供专业的重金属(镉、铬、铅、砷、汞)、亚硝酸盐Vc、总酸等指标检测服务。
体彩31选7的服务 生态环保 土壤污染检测

土壤污染 检测介绍

土壤污染检测,是了解土壤环境质量状况的重要措施。土壤污染的优先检测物应是对人群健康和维持生态平衡有重要影响的物质。如汞、镉、铅、砷、铜、铝、镍、锌、硒、铬、钒、锰、硫酸盐、硝酸盐、卤化物、碳酸盐等元素
我司可开展土壤污染检测服务,为田间土壤、种植土壤、花卉土壤等提供专业的重金属(镉、铬、铅、砷、汞)、亚硝酸盐Vc、总酸等指标检测服务。

土壤污染 检测范围

田间土壤、种植土壤、花卉土壤、公园土壤、园林土壤、绿化土壤、营养土壤等。

土壤污染 检测项目

重金属(镉、铬、铅、砷、汞)、亚硝酸盐Vc、总酸、可溶性固形物、水溶性糖、农药残留等。

土壤污染 检测标准

GB/T 39234-2020 土壤中邻苯二甲酸酯测定 气相色谱-质谱法
GB/T 39229-2020 肥料和土壤调理剂 砷、镉、铬、铅、汞含量的测定
GB/T 36869-2018 水稻生产的土壤镉、铅、铬、汞、砷安全阈值
GB/T 36783-2018 种植根茎类蔬菜的旱地土壤镉、铅、铬、汞、砷安全阈值
GB/T 36393-2018 土壤质量 自然、近自然及耕作土壤调查程序指南
GB/T 36197-2018 土壤质量 土壤采样技术指南
GB/T 35518-2017 化学品 土壤中的固有生物降解性试验
DB4401/T 102.1—2020 建设用地土壤污染防治 第1部分:污染状况调查技术规范
DB4401/T 102.4—2020 建设用地土壤污染防治 第4部分:土壤挥发性有机物监测质量保证与质量控制技术规范
DB13/T 5216-2020-2021 建设用地土壤污染风险筛选值
NF X31-007-2012 土质 石油烃造成土壤污染影响的评估


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }