var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
塑料编织袋检测

塑料编织袋检测

我司可开展塑料编织袋检测服务,为聚丙烯袋、聚乙烯袋等塑料编织袋产品提供专业的拉伸负载、耐热性、耐跌落性等指标检测服务。
体彩31选7的服务 轻工产品 塑料编织袋检测

塑料编织袋 检测介绍

塑料编织袋的主要生产工艺是利用塑料原料经挤出薄膜、切割、单向拉伸为扁丝,经过经纬编织而成,因此称为编织袋。塑料编织袋目前广泛应用于肥料、化工产品等物品包装。
我司可开展塑料编织袋检测服务,为聚丙烯袋、聚乙烯袋等塑料编织袋产品提供专业的拉伸负载、耐热性、耐跌落性等指标检测服务。

塑料编织袋 检测范围

塑料编织袋按主要材料构成为聚丙烯袋、聚乙烯袋;按缝制方法分为缝底袋、缝边底袋。

塑料编织袋 检测项目

外观质量、尺寸偏差、拉伸负载、耐热性、耐跌落性、耐老化性、撕破强力、燃烧性能测试等。

塑料编织袋 检测标准

GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求
GB/T 8947-1998 复合塑料编织袋
GB/T 8946-1998 塑料编织袋
QB/T 4912-2016 再生塑料编织袋
MT/T 1125-2011 煤矿井下用塑料编织袋
SN/T 0275-1993 出口商品运输包装复合塑料编织袋检验规程
SN/T 0274-1993 出口商品运输包装塑料编织袋检验规程


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }