var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
监装监卸

监装监卸

码头装卸是海上运输的重要组成部分。装卸操作的正确与否,直接影响装卸质量的好坏,关系到航途安全和交货的顺利与否。我司开展监装监卸服务。

监装监卸 服务介绍

码头装卸是海上运输的重要组成部分。装卸操作的正确与否,直接影响装卸质量的好坏,关系到航途安全和交货的顺利与否。

CASC根据码头装卸流程为客户提供严谨的监装监卸服务。 

监装监卸是指对运输工具装载、卸载标的物进行监视和鉴证,主要与海上运输货物保险的货物检验有关。 

监装监卸的主要任务是检查运载货物在装载时是否符合贸易合同规定、确保保险标的损失情况和原因,以便实事求是地估算损失程度,分清发货人、承运人、其他第三者和保险人的责任,为保险公司正确、及时、合理地处理赔款案件提供依据。

监装监卸 监装产品

监装监卸产品包括:纺织服装鞋包、玩具、日化产品、化妆品、电子电器、食品农产品等。

监装监卸 服务内容

装载 

确保装载在合理的条件下完成,例如合适的天气条件,选用合理的装载工具及完善的装载、叠放、捆扎计划。 

确认船舱的环境是否适合货物的存放,核实相邻货物布局的合理性。 

验证货物的数量与型号是否与订单一致,确保货物无遗漏。 

保证装载过程中货物间的堆放或层叠不会导致货物的损坏。 

监督装载全过程,记录每个装货舱的货物分布及现场发生的任何意外对货物造成的损伤。 

装载结束后及时与船方确认收货数量或重量,并获取确认签署文件。 

卸货 

开舱检验货物存储状态。 确保卸货前,合适的传输或运输工具就位。 

确保卸货地点的必要清洁与准备工作的就绪。 

对卸货产品进行质量抽检,部分产品将提供样品检测服务。 

核查卸货产品的数量、体积或重量。 

确保临时存放区的商品遮盖、固定及堆放的合理性,以便后续转运操作。

监装监卸 服务流程


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }