var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
光伏板隐裂检测

光伏板隐裂检测

隐裂是指电池片(组件)受到较大的机械或热应力时,可能在电池单元产生肉眼不易察觉的隐性裂纹。我司开展光伏板隐裂检测服务,保障光伏站正常运作。
体彩31选7的服务 新能源 光伏板隐裂检测

光伏板隐裂 检测介绍

隐裂是指电池片(组件)受到较大的机械或热应力时,可能在电池单元产生肉眼不易察觉的隐性裂纹。根据电池片隐裂的形状,可分为5类:树状裂纹、综合型裂纹、斜裂纹、平行于主栅线、垂直于栅线和贯穿整个电池片的裂纹。光伏电池的内部缺陷严重影响光伏电池板的使用寿命和长期发电效率,甚至会引起现场火灾,有缺陷的光伏电池组件会对业主方造成严重的经济损失。我司开展光伏板隐裂检测服务,保障光伏站正常运作。

光伏板隐裂 检测方法

目前较常用的光伏板隐裂检测方法有EL成像、强光或沾酒精透过裂纹观测。其中EL检测是利用晶体硅的电致发光原理检测出隐裂等电池片内部缺陷,是一种较为准确的方式。EL检测可以检测光伏电池组件的隐裂、碎片、虚焊、黑片、断栅及混档等各类缺陷。

光伏板隐裂 检测项目

1、太阳能光伏组件外观检查
图形检查应根据标准进行,包括外观和图形,机械结构和夹具。
2、太阳能光伏组件光学检查
(1)扫描电阻测试:每个组件应测量平均值(可以选择颜色扫描或者二维扫描)。
(2)光权重测试:每个组件应测量可见光部分和红外光部分的权重(可以用标准的中空法来测量)。
3、太阳能光伏组件电气检查
(1)直流电流测试:每个组件的最大有功功率应测量平均值(可以选择电流或电压测试)。
(2)交流电压测试:每个组件的最大有功功率应测量平均值(可以选择电压或电流测试)。
4、太阳能光伏组件功率测试
(1)直流功率测试:每个组件的最大有功功率应测量平均值(可以选择电压或电流测试)。
(2)交流功率测试:每个组件的最大有功功率应测量平均值(可以选择电压或电流测试)。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }