var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
油墨检测

油墨检测

油墨是由着色剂、连接料、辅助剂等成分组成的分散体系。我司具备专业的油墨检测服务。

油墨检测 政策背景

根据《打赢蓝天保卫战 三年行动计划》通知中的要求,重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

油墨检测 检测范围

溶剂油墨凹印油墨、柔印油墨、喷墨印刷油墨和网印油墨
水性油墨吸收性承印物凹印油墨、非吸收性承印物凹印油墨、吸收性承印物柔印油墨、非吸收性承印物柔印油墨、喷墨印刷油墨和网印油墨
胶印油墨单张胶印油墨、冷固轮转油墨和热固轮转油墨
能量固化油墨胶印油墨、柔印油墨、网印油墨、喷墨印刷油墨和凹印油墨
雕刻凹印油墨——

油墨检测 检测项目

检测类别油墨检测项目
成分分析配方分析、未知物分析、杂质分析等
物理性能检测干燥速度检测,ph检测,耐磨检测,耐光性检测,着色力检测等
环保性能检测可挥发性有机化合物(VOCs)含量检测、禁用溶剂检测、卤代烃检测、特定VOCs检测

油墨检测 服务优势

作为拥有严格质量管控体系,确保检测报告的科学性和权威性的第三方检测机构——我司,检测资质齐全,实验室仪器先进,科研团队强大,可开展各类型油墨检测,提供油墨VOCs含量检测,确保产品更好地适应市场需求,并与国外技术要求接轨。油墨检测报告具有CMA资质,可作为贸易凭证。

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }