var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
交变湿热试验

交变湿热试验

高低温交变湿热试验与交变湿热恒温恒湿试验属同类试验,高低温交变湿热试验是航空、汽车、家电、科研等的测试方法,用于测试和确定电工、电子进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
体彩31选7的服务 可靠性能 交变湿热试验

交变湿热试验 交变湿热试验目的交变湿热试验

交变湿热试验是针对高性能电子产品(如:计算机整机,车用电子产品,电源供应器,主机板、监视器、等)仿真出一种高温、恶劣的环境可靠性测试,高低温交变湿热试验对提高产品稳定性、可靠性有积极作用,高低温交变湿热试验广泛应用电源电子、电脑、通讯、生物制药等产品测试。

交变湿热试验 范围交变湿热试验

●计算机类:电脑、显示屏、主机、电脑元器件、医疗设备等精密仪器等 
●电子通信类:手机、射频器、电子通信元器件等。
●电器类:家电、灯具、变电器等各类家电电器设备;
●其他:包装箱、运输设备等。

交变湿热试验 标准中科服务优势

GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A: 低温
GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验
GB/T 2423.4-2008 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Db 交变湿热

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }