var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
化妆品皮肤变态反应试验

化妆品皮肤变态反应试验

我司动物毒理试验中心,提供毒理检测,可以开展化妆品皮肤变态反应试验,报告具有CMA和CNAS资质,欢迎咨询。
体彩31选7的服务 美妆消毒 化妆品皮肤变态反应试验

化妆品皮肤变态反应 检测介绍

由于化妆品与人体的健康安全密切相关,所以,按我国卫生部发布的国家标准,绝大多数化妆品都必须进行严格的动物测试,包括化妆品的原料和化妆品产品。
通过化妆品原料及其产品安全性毒理学检测,确定重复接触化妆品及其原料对哺乳动物是否可引起变态反应及其程度。
我司动物毒理试验中心,提供毒理检测,可以开展化妆品皮肤变态反应试验,报告具有CMA和CNAS资质,欢迎咨询。

化妆品皮肤变态反应 检测目的

确定重复接触化妆品及其原料对哺乳动物是否可引起变态反应及其程度。

化妆品皮肤变态反应 检测项目

皮肤光变态反应试验和皮肤变态反应试验

化妆品皮肤变态反应 检测标准

化妆品安全技术规范(2015年版)第六章 20 皮肤光变态反应试验方法(2017年第136号)
《化妆品安全技术规范》(2015年版) 第六章 6 皮肤变态反应试验


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }