var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
食品毒理检测

食品毒理检测

我司动物毒理试验中心,提供毒理检测,可以开展食品毒理检测,报告具有CMA和CNAS资质。
体彩31选7的服务 农副产品 食品毒理检测

食品毒理检测 检测介绍

食品毒理学评价是通过动物实验与对人群的观察,解析食品中的某种物质(含食品固有物质、添加物质或污染物质)的毒性及潜在的危害,对该物质能否投入市场做出安全性的评估或提出人类安全接触的条件,来达到大限度的减轻其危害作用、保障人民身体健康的目的。对人类食用这种物质的安全性做出评价的研究过程称为食品毒理学评价。
应用食品毒理学评价的方法对食品进行安全性评价,为体彩31选7正确了解和安全使用食品添加剂(包括营养强化剂)、开发食品新资源和新资源食品及保健食品的开发提供了可靠的技术保证,为体彩31选7正确评价和控制食品容器和包装材料、辐照食品、食品及食品工具与设备用洗涤消毒剂、农药残留及兽药残留的安全性提供了可靠的操作方法。
我司动物毒理试验中心,提供毒理检测,可以开展食品毒理检测,报告具有CMA和CNAS资质。

食品毒理检测 检测项目

哺乳动物骨髓细胞染色体畸变、急性经口毒性、细菌回复突变等

食品毒理检测 检测标准

食品安全国家标准哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验GB 15193.6-2014
食品安全国家标准急性经口毒性试验GB 15193.3-2014

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }