var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
并网光伏电站验收

并网光伏电站验收

我司具有先进的光伏电站检测设备,结合电站现场的检测和实验室的分析测试结果,为光伏电站各阶段(建设、运行、交易等)出具 的第三方检测认证数据和分析报告。
体彩31选7的服务 新能源 并网光伏电站验收

并网光伏电站验收 项目介绍

为了提高并网光伏发电系统的技术水平,保证应用于光伏系统中的电气设备安全、可靠和稳定 运行,国家对光伏发电工程必须进行验收。对不同的光伏发电系统国家有不同的验收标准。并网光伏发电工程一般通过单位工程、工程启动、工程试运和移交生产、工程竣工验收四个阶段进行验收。我司具有先进的光伏电站检测设备,结合电站现场的检测和实验室的分析测试结果,为光伏电站各阶段(建设、运行、交易等)出具的第三方检测认证数据和分析报告。

并网光伏电站 验收依据

并网光伏电站验收以GB/T 50796、GB/T 2828、CNCA/CTS 0004、CNCA/CTS 0016、IEC 62446等标准为依据,根据光伏电站相关方的合同、技术规范、关键设备相关标准、抽样标准等要求,有关主管部门的规定,经批准的工程立项文件、初步设计文件、调整概算文件,经批准的设计文件及相应的工程变更文件,施工图纸、施工合同及主要设备合同、技术说明书等。

并网光伏电站验收 检测标准

1.项目基本信息的审核 电站容量核查、电站项目前期、电站建设期及电站运维期的文件审查。
2.设备质量及施工质量 电站组件外观检查、对电缆、汇流箱、逆变器、压器、一次设备、二次设备等电气设备的检查。
3.系统性能及安全检查 电站光伏组件EL检测、光伏系统效率测试、光伏组件红外检测、组件及组串IV测试,汇流箱内光伏组串工作电流检测、汇流箱内光伏组串工作电压检测、接地连续性检测、绝缘电阻检测、逆变器转化效率检测、逆变器电能质量测试,接地防雷系统测试、灰尘遮挡损失分析、光伏方阵耗损分析、光伏交直流线损分析等。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }