var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
人工合成石墨检测

人工合成石墨检测

石墨散热压敏胶粘片结构组成包括有机硅保护膜胶粘带、单面胶粘带、人工合成石墨片(单层)、超薄双面胶粘带、离型膜。我司开展人工合成石墨检测服务,具备CMA资质认证。
体彩31选7的服务 石油化工 人工合成石墨检测

人工合成石墨检测 检测介绍

石墨散热压敏胶粘片结构组成包括有机硅保护膜胶粘带、单面胶粘带、人工合成石墨片(单层)、超薄双面胶粘带、离型膜。石墨散热压敏胶粘片是在人工方法合成的超薄石墨导热膜(单层)的两面分别贴合单面压敏胶粘带、超薄压敏双面胶粘带,外层再复合保护膜胶粘带和离型膜制备构成。我司开展人工合成石墨检测服务,具备CMA资质认证。

人工合成石墨检测 检测项目

外观、厚度、热传导率、热扩散率、密度、比热、等等

人工合成石墨检测 检测标准

HG/T 5609-2019石墨散热压敏胶粘片
GB/T191-2008包装储运图示标志
GB/T1463纤维增强塑料密度和相对密度试验方法
GB/T2792-2014胶粘带剥离强度的试验方法
GB/T4851-2014胶粘带持粘性的试验方法
GB/T7125胶粘带厚度的试验方法
GB/T19466.4-2016塑料差示扫描量热法(DSC)第4部分:比热容的测定
GB/T22396压敏胶粘制品术语
HG/T4139压敏胶粘制品用防粘材料

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }