var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
香皂检测

香皂检测

香皂是由脂肪酸钠和(或)其他表面活性剂、功能性添加剂、助剂制成的。香皂产品分皂基型和复合型两类。我司提供专业的香皂检测服务。

香皂检测 香皂简介

香皂是由脂肪酸钠和(或)其他表面活性剂、功能性添加剂、助剂制成的。香皂产品分皂基型和复合型两类。皂基型(以I表示)是指仅含脂肪酸钠和助剂的香皂;复合型(以Ⅱ表示)是指含脂肪酸钠和(或)其他表面活性剂、功能性添加剂、助剂的香皂。我司开展各种皂型的香皂检测。

香皂检测 香皂检测标准

QB/T 2485-2008香皂
本标准规定了香皂的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。
本标准适用于碾制工艺冷却成型工艺生产的脂肪酸钠香皂,及以脂肪酸钠为主,添加其他表面活性剂、功能性添加剂、助剂制成的块状香皂、药皂、水晶皂等。

香皂检测 香皂检测项目

感官指标 干钠皂 总有效物含量
水分和挥发物 总游离碱 游离苛性碱
氯化物 总五氧化二磷 透明度

香皂检测 服务优势

我司是中科院旗下独立第三方检测机构,体彩31选7拥有专业的香皂检测服务团队,为您以最快捷的方式完成香皂检测报告。我司服务已涵盖食品检测、农产品检测、服装检测、纺织品检测、化妆品检测、日用化工品检测等超过数千种类检测项目,全国六家分公司,专业工程师一对一服务,欢迎咨询香皂检测。

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }