var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
菌种鉴定

菌种鉴定

菌种鉴定手段包括形态学观察、生理生化特性鉴定、 BIOLOG碳源自动分析鉴定、分子生物学鉴定、API细菌数值鉴定、功能性分析及功能基因、RAPD、SSCP、TLC薄层层析等。

菌种 鉴定服务

我司根据《中国药典》2015年版,大多数非无菌药品生产过程和部分无菌生产环境的风险评估中,对所检出微生物需要进行常规特征分析,即可满足要求。菌种鉴定需要极其缜密的分析仪器及丰富的检测经验,以下是我司结合丰富的菌种鉴定经验总结出的菌种鉴定部分相关内容。

菌种 鉴定流程

菌种 鉴定范围

细菌、放线菌、酵母、霉菌、大型丝状真菌、乳杆菌、双歧杆菌、肠球菌、芽孢杆菌等
微生物物种鉴定服务包括:细菌16s rDNA鉴定和真菌26s rDNA鉴定、真菌ITS和真菌18s鉴定

菌种 鉴定方法

菌种鉴定手段包括形态学观察、生理生化特性鉴定、 BIOLOG碳源自动分析鉴定、分子生物学鉴定、API细菌数值鉴定、功能性分析及功能基因、RAPD、SSCP、TLC薄层层析、全细胞脂肪酸分析鉴定、(G+C)mol%测定、DNA/DNA同源性测定等。

菌种鉴定 服务优势

我司常用通过DNA测序对微生物进行物种鉴定(菌种鉴定)是比传统生化鉴定更先进的鉴定方法。DNA测序不依赖菌种本身特点,对所有菌种均可使用,比传统生化鉴定更加快速、准确。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }