var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
用品用具检测

用品用具检测

公共场所卫生检测是按照卫生法律法规、卫生标准、卫生规范的规定对场所的空气质量、微小气候、水质、采光、照明、噪声、公共用品用具等进行卫生检测,每年不少于一次。
体彩31选7的服务 卫生评价 用品用具检测

用品用具检测 政策要求

根据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所用品卫生标准》公共场所经营者应当按照卫生标准、规范的要求对公共场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测,检测每年不得少于一次;检测结果不符合卫生标准、规范要求的应当及时整改。

用品用具检测 服务对象

酒店、宾馆、公共浴室、理发店、美容店、饭馆

用品用具 检测项目

检测类别 检测参数
茶具、餐具、毛巾、床上卧具、拖鞋、剪刀、暗疱针 细菌总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌、金黄色葡萄球菌等。

用品用具检测 服务优势

我司是国科控股旗下独立第三方检测机构,具有公共卫生检测资质,公共场所用品用具检测报告具有CMA资质,当地卫生监督所认可。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }