var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
综合环境检测

综合环境检测

综合环境检测又称符合环境试验,是模拟两个或两个以上的环境因素同时作用于产品的试验。常用的综合环境检测主要有温度与低气压综合试验,温度与机械环境综合试验和温度等。
体彩31选7的服务 专项服务 综合环境检测

综合环境检测 项目简介

综合环境试验通常是指多个环境因素在同一空间和同一时间内实施的实验室环境模拟试验。在同一空间内,但不在同一时间进行的实验室环境模拟试验称为多个环境因素的组合试验。综合环境检测(两综合试验:振动-温度、温度-湿度、振动-湿度、三综合试验:振动-温度-湿度),是由一台恒温恒湿试验箱或快速升降温试验箱和振动台组合而成的试验设备实现的试验条件。三综合试验设备能够同时进行温湿度和振动对产品的影响。

综合环境 检测目的

综合环境检测目的就是在经济和技术条件允许的情况下,尽可能在实验室内模拟电子产品在运输、存储和使用过程中经常受到的综合环境应力及其影响,反映产品实际使用环境,暴露产品的缺陷和薄弱环节。

综合环境 检测标准

GB/5170.2-1996电工电子产品环境试验设备参数检定方法(温度试验设备)
GB2423.1-89电工电子产品基本环境试验规程(试验A低温试验方法)
GB2423.2-89电工电子产品基本环境试验规程(试验B高温试验方法)
GB/T2423.3-93电工电子产品基本环境试验规程(湿热试验方法)
GJB150.3-86军用设备环境试验方法(高温试验)
GB T 28046.4-2011 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验
ISO 16750-4, GMW 3172, VW80101, GB/T 10485等。

综合环境检测 综合环境检测设备

三综合环境试验

综合环境检测 服务优势

我司团队高效运作流程,以更短的周期完成检测工作,检测报告及时配送到您的手中。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }